Nyhet

sep 01, 2020

Pilotforsøk Elskede by

Prosjektet Elskede by skal i et pilotforsøk bruke små elektriske kjøretøy i Torggata og Smalgangen for vareleveranser utenfor gågatenes åpningstid.

I september 2020 starter et samarbeidsprosjekt mellom Elskede by, Oslo kommune, Statens vegvesen, Paxster og Transportøkonomisk institutt.

Ragn-Sells, Bring og KLP har gått sammen under navnet  Elskede by for å etablere en bylogistikkterminal i Biskop Gunnerus gate. Fra terminalen leveres mindre varer ved hjelp av sykkel, små elektriske kjøretøy og ett litt større kjøretøy som både leverer varer og henter inn avfall.

I Stockholm og Gøteborg har små elektriske enkeltkjøretøy knyttet til bylogistikkterminaler fått tillatelse til å levere i gågater hele dagen. Denne type regulering ønsker vi også å teste ut i Norge. Vegdirektoratet har gitt  sju enkeltkjøretøy merket Elskede by tillatelse til å kjøre i Torggata og Smalgangen etter kl 11 på hverdager. Pilotforsøket varer i ett år fra og med 1. september 2020.

Evaluering

Gjennom prosjektperioden skal Transportøkonomisk institutt (TØI) evaluere nytte for transportører og kunder, klima, sikkerhet, arealbeslag og bymiljø.

Forsøket skal studere hvordan små elektriske kjøretøy fungerer sammen med gående og hvordan denne type kjøretøy fungerer og kan forbedres for å bli egnet godskjøretøy i bytrafikken, både innenfor og utenfor gågater. Hvor mye areal som kreves for ulike løsninger blir også et spørsmål i evalueringen. I tillegg skal det beregnes tilsvarende effekter fra et scenario der gods fra mange transportører med egnet godstype samlastes fra en bylogistikkterminal.

Likebehandling

Dersom tillatelsen til å kjøre i gågater for spesifiserte enkeltkjøretøy blir videreført etter forsøket, vil det bli gjennomført en prosess som sikrer likebehandling av transportører.

Overordnet mål

Oslo kommune har mål om utslippsreduksjon på 50 % innen 2020 og 95 % innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Kommunen har også som mål å redusere trafikken med en tredel innen 2030. I tillegg skal kommunen legge til rette for økt byliv og en levende by, samt bedre trafikksikkerheten. Dette samsvarer med statlige mål om tilnærmet nullutslipp for varedistribusjon i bysentra innen 2030.

Om tiltaket

Bylogistikkterminaler og bruk av bytilpassede miljøvennlige mindre kjøretøy kan bidra til dette målet. Omlasting og konsolidering har potensial for å redusere trafikken i bysentra betydelig.

Byene har mange små leveranser egnet for små elektriske kjøretøy. Disse kan også brukes til andre oppgaver som innhenting av varer og avfall, transporttjenester for håndverkere samt enkelte driftsoppgaver.

Bylogistikkterminaler gjør det i tillegg mulig å bruke færre, men større lastebiler mellom terminaler utenfor byen og bylogistikkterminalen, enn når samme bil skal brukes både til sentrum og i sentrum. Bylogistikkterminaler kan derfor bli et aktuelt tiltak for kommunen.

Sammen om et renere bymiljø